Zamów
ofertę
szkoleń
dedykowa-
nych

Wybrałeś, wybrałaś szkolenia:

"ZMIANA SZANSĄ NA SUKCES" projekt outplacementowy dla osób zwalnianych

Dla kogo:

Projekt oferuje między innymi darmowe szkolenia, doradztwo, pośrednictwo pracy oraz granty na rozpoczącie działalności gospodarczej.

Grupa docelowa:

- 70 osób zagrożonych zwolnieniem z pracy / przewidzianych do zwolnienia
- 50 osób bezrobotnych, które utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw  ( w koresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przyjęcia do projektu w wieku minimum 30 lat
- 72 osoby z wykształceniem na poziomie maksimum ponadgimnazjalnym ( ISCED3)
- 22 osoby z terenów wiejskich 
- minimum 61 osób z małych obszarów miejskich
- 3 osoby niepełnosprawne
- wyłącznie osoby zamieszkałe lub zameldowane w powiatach: kolski, m. Konin, koniński i turecki, w następujących gminach w ww. powiatach: Babiak, Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Koło (gmina wiejska), Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz, Konin, Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn, Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Tuliszków, Turek, Turek (gmina wiejska), Władysławów.    

 

Firma Betterfield od 31.12.2017  realizuje projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 6.5 "Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych". Projektu odbywa się pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Cele projektu:

1. Aktywizacja zawodowa do 30.07.2018 roku osób bezrobotnych, które utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy, poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności w sferze uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej przez 30 osób oraz poprawę zdolności finansowej 25 osób,a w efekcie powyższych, utworzenie 25 nowych, trwałych przedsiębiorstw, aktywnych przez 12 miesięcy.

2. Poprawa do 30.07.2018 roku adaptacyjności 70 osób zagrożonych utratą zatrudnienia / przewidzianych do zwolnienia i 20 osób bezrobotnych, które utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy, poprzez nabycie kompetencji w zawodzie księgowego przez 20 osób i w zawodzie fryzjera 20 osób, nabycie kwalifikacji w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego przez 30 osób i w zawodzie spawacza metodą MAG przez 20 osób oraz nabycie umiejętności praktycznych w zawodzie przez 20 osób, a w efekcie utrzymanie zatrudnienia w dotychczasowym miejscu pracy lub podjęcie nowego przez 35 osób.

Oferujemy wszystkim uczetnikom:

1. Indywidualne doradztwo zawodowe w wymiarze 3h/osobę
2. Stworzenie Indywidualnego Planu Działania 
3. 90 osób zostanie objętych wsparciem psychologicznym  w wymiarze 5 h/ osobę - w związku z utratą pracy lub i zagrożeniem utratą pracy.
4. 60 osób zostanie objętych doradztwem zawodowym grupowym
5. 60 osób zostanie wspartych pośrednictwem pracy
6. 20 osób weźmie udział w bezpłatnym kursie fryzjerstwa
7. 30 osób weżmie udział w bezpłatnym kursie prawo jazdy kategorii c + kurs kwalifikacji wstepnej przyspieszonej 
8. 20 osób weżmie udział w bezpłatnym kursie spawania metodą MAG
9. 20 osób weżmie udział w bezpłatnym kursie księgowości dla MŚP z wykorzystaniem komputera
10. 20 osób bezrobotnych będzie mieć możliwość przejścia 6 - miesięcznych staży zawodowych
11. 30 osób zostanie objętych wsparciem związanym z rozpoczynaniem działalności gospodarczej i tak odpowiednio:
- 30 osób zostanie objętych szkoleniami ABC przedsiębiorczości oraz doradztwem indywidualnym
- 25 najbardziej rokujacych osób zostanie objętych grantem w wysokości 21 398,68 pln - na rozpoczęcie działalności oraz wsparciem pomostowym w postaci doradztwa na pierwszym etapie prowadzenia działalności.

 

Zgłoś się na już dziś! 

Z dniem 31.07.2017r. została zakończona rekrutacja do projektu (granty).

16.08.2017r.
Lista osób zakwalifikowanych w wyniku oceny formalnej, merytorycznej i badania predyspozycji do Uczestnictwa w projekcie.

Informujemy, że od dnia 17.08.2017r. rozpoczynamy doradztwo indywidualne z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania (IPD). Każdy Uczestnik jest zobligowany do odbycia 3 godzin doradztwa.

W terminie 21 – 29.08.2017r.  Uczestnicy rozpoczną szkolenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy odbędą 64 godzinny kurs. Uczestnikom zostanie przekazana wiedza dotycząca uruchomienia działalności, prawnych aspektów jej prowadzenia, rachunkowości i opodatkowania, symulacji prowadzenia firmy oraz tworzenia biznes planu.

Harmonogram

Informujemy, że od dnia 31.08.2017r. rozpoczynamy doradztwo indywidualne biznesowe. Każdy Uczestnik jest zobligowany do odbycia 2 godzin doradztwa. Pozwoli to dobrze zaplanować strategie działalności firmy oraz przeanalizować stworzone biznesplany.

Informujemy, że w dniach 06-13.09.2017r. Uczestnicy projektu składają biznesplany w Biurze projektu.

W dniach 14.09-16.09.2017r. odbyła się ocena formalna i merytoryczna wniosków o udzielenie wsparcia finansowego wraz z oceną biznesplanów.

Wstępna lista Uczestników kwalifikujących się do otrzymania bezzwrotnej dotacji.

W dniach 17.09-23.09.2017r. składano odwołania od oceny komisji.

Ostateczna lista Uczestników kwalifikujących się do otrzymania bezzwrotnej dotacji.

 

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania,
więcej informacji: 
biuro@betterfield.pl
lub pod telefonem 61 624 37 86

Biuro projektu:

ul. Paderewskiego 11/13, 61-740 Poznań
email: biuro@betterfield.pl

 

Beneficjent projektu informuje, że rekrutacja została przedłużona, aż do momentu zrekrutowania wszystkich Uczestników projektu- do 31.08.2018r.

 

PONIŻEJ DOKUMENTY DO POBRANIA:

formularz zgłoszeniowy granty

formularz zgłoszeniowy podstawowy

regulamin rekrutacji uczestników

oświadczenie pracodawcy

oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej

oświadczenie o przetwarzaniu danych

wzór biznesplanu

formularz zwrotu kosztów dojazdu

formularz zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem

 

HARMONOGRAM

1. Harmonogram szkolenia

2. Harmonogram szkolenia

3. Harmonogram szkolenia

4. Harmonogram szkolenia

5. Harmonogram szkolenia

 

Dofinansowanie projektu: 1 848 335,06 zł.