Coaching

Osiągnij Twój cel. Świadomie podejmuj efektywne decyzje.

Znajdziesz w nas Partnera na każdym etapie Twojego działania.

Coaching to proces, który pomaga zweryfikować managerowi cele i priorytety oraz wypracować plan ich osiągania. To również aktywne wprowadzanie zmian we współpracy i przy wsparciu coacha.

Efektywna współpraca z coachem opiera się na świadomości dokonywanych kroków oraz na klarownej komunikacji.

Dobrze zatem znać kolejne etapy pracy z coachem.

I. Diagnoza, plan procesu zmian:

Na tym etapie następuje szczegółowe rozpoznanie oczekiwań i potrzeb obu zaangażowanych stron, czyli zlecającego coaching - jeśli nie jest nim sam manager - nazywamy go Sponsorem oraz po stronie Managera, który decyduje się uczestniczyć w coachingu.

II. Proces uczenia - spotkania coachingowe:

To faza, w której następuje intensywne szkolenie Managera. Wyznaczony cel realizowany jest poprzez kolejne działania:

  • sesje coachingu indywidualnego nastawionego na realizację ustalonego celu; omówienie odbytych i planowanych doświadczeń;
  • przygotowanie i eksperymentowanie z nowymi zachowaniami (symulacje), feedback, korekty;
  • opcjonalnie, za zgodą Managera – obserwacja managera („in the day”, udział w spotkaniach, analiza podjętych działań, itp.);
  • opcjonalnie, za zgodą Managera – prowadzenie realnych rozmów, spotkań, debat z udziałem coacha pozyskiwanie feedbacku;
  • w trakcie procesu pozyskiwanie bieżącego feedbacku (np. krótkie ankiety po spotkaniach z podwładnymi).