Zamów
ofertę
szkoleń
dedykowa-
nych

Wybrałeś, wybrałaś szkolenia:

"ZMIEŃ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ" dotacje na działalności, bezpłatne szkolenia zawodowe.

Dla kogo:
Projekt outplacementowy dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem i bezrobotnych.

„Zmień swoją przyszłość” – projekt outplacementowy dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem i bezrobotnych (zwolnionych w przeciągu 6 miesięcy z przyczyn niedotyczących pracownika).

 

Firma Betterfield od 1.09.2017 realizuje projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 6.5 "Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych". Projektu odbywa się pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Celem projektu jest wsparcie outplacementowe dla 40 osób (15 kobiet, 25 mężczyzn) zagrożonych utratą pracy/przewidzianych do zwolnienia i 25 osób (15 kobiet i 10 mężczyzn) bezrobotnych, które utraciły prace z przyczyn zakładu pracy. Poprawa sytuacji na rynku pracy do 31.03.2019 roku 65 osób dzięki:

- aktywizacji zawodowej 15 osób bezrobotnych poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności w sferze uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprawę zdolności finansowej 12 osób, w efekcie utworzenia 12 nowych przedsiębiorstw

- dostosowania kompetencji i/lub kwalifikacji 40 osób zagrożonych utratą zatrudnienia/przewidzianych do zwolnienia i 10 osób bezrobotnych.

Zakres wsparcia:

- Doradztwo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania

- Wsparcie psychologiczne

- Pośrednictwo pracy

- Kursy zawodowe

- Staże zawodowe (6-miesięczne, wynagrodzenie 1289,84 zł brutto)

- Bezzwrotne wsparcie w postaci jednorazowej dotacji w kwocie 22 330,24 zł na otwarcie działalności gospodarczej

- 6-miesięczne wsparcie pomostowe w kwocie 2 000 zł/miesiąc

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu jest 30 kobiet i 35 mężczyzn mieszkających/uczących się/pracujących na terenie woj. wielkopolskiego (zgodnie z KC), w tym:

- 15 kobiet i 25 mężczyzn zagrożonych zwolnieniem z pracy/przewidzianych do zwolnienia

- 15 kobiet i 10 mężczyzn bezrobotnych w wieku minimum 30 lat, którzy utracili pracę z przyczyn zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw (w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu).

Osoby ubiegające się o dotacje na otwarcie działalności muszą spełnić warunek ukończenia 29 roku życia, być osobą bezrobotną i należeć do jednej z niżej wymienionych grup:

- kobiety,

- osoba z niepełnosprawnościami,

- osoba o niskich kwalifikacjach,

- osoba w wieku powyżej 50 roku życia.

Wymogi dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej podjętej w ramach projektu:

Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS).

Rekrutacja trwa od 1 września 2017 roku.

Rekrutacja osób chętnych do otwarcia działalności trwa do 31.12.2017 r.

Zakończono rekrutację osób chętncyh na otwarcie działalności.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji uczestników

Formularz rekrutacyjny (granty-dotacja)

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie pracodawcy

Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej

Oświadczenie przetwarzanie danych

 

ZAPRASZMY OSOBY CHĘTNE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE- REKRUTACJA NADAL TRWA!

 

Kontakt w sprawie udziału w projekcie:

Biuro projektu 61 624 37 23

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

 

 

 

Kwota dofinansowania: 985 585,71 PLN.