Zamów
ofertę
szkoleń
dedykowa-
nych

Wybrałeś, wybrałaś szkolenia:

Wszyscy pracujemy (woj. łódzkie)

Dla kogo:
Betterfield s.c. zaprasza mieszkańców województwa łódzkiego do udziału w bezpłatnym projekcie outplacementowym „Wszyscy pracujemy” skierowanym  osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem i bezrobotnych (zwolnionych w ciągu 6 miesięcy z przyczyn niedotyczących pracownika).
 

ZOSTAŃ SAMODZIELNYM PRZEDSIĘBIORCĄ

ZYSKAJ NOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE I WZMOCNIJ SWÓJ STATUS NA RYNKU PRACY

projekt outplacementowy dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem i bezrobotnych (zwolnionych w przeciągu 6 miesięcy z przyczyn niedotyczących pracownika).

Projekt „Wszyscy pracujemy” RPLD.10.02.02-10-0006/18 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2. Rozwój pracowników przedsiębiorstw, Poddziałanie X.2.2. Wdrożenie programów typu outplacement.

Okres realizacji projektu: od  01.01.2019 do 31.07.2020

Partner wiodący:

Betterfield s.c. Magdalena Helman-Barylska, Sylwia Szczepańska

 

Instytucja nadzorująca realizację projektu:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi

 

Dofinansowanie: 1 850 899,20 zł

 

Grupa docelowa

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby spełniające niżej wymienione kryteria (warunki obligatoryjne):

1. Osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy

2. Osoby bezrobotne - zwolnione w przeciągu 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu

z przyczyn niedotyczących pracownika

3. Osoby które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

 

Struktura grupy docelowej obejmuje 130 osób, w tym:

 

- 24 kobiety i 16 mężczyzn, którzy utracili pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym, niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

- 36 kobiet i 54 mężczyzn przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, w tym:

minimum 5 kobiet i 8 mężczyn w wieku minimum 54 l. minimum 32 kobiety i 33 mężczyzn o niskich kwalifikacjach<

 

Formy wsparcia przewidziane dla Uczestników projektu

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

- Indywidualne doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania

- Indywidualne poradnictwo psychologiczne

- Kursy zawodowe

- Pośrednictwo pracy

- Coaching indywidualny

- Bezzwrotne wsparcie w postaci jednorazowej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej do wysokości 27 727,40 zł

- 12-miesięczne wsparcie pomostowe w wysokości 1050 zł/miesięcznie

 

Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej  jest skierowane  do  osób bezrobotnych , które utraciły zatrudnienie  w  okresie nie  dłuższym  niż  6  miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

 

Wsparcie projektu dla Uczestników jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNE.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji uczestników

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji uczestników (grant-dotacja)

Formularz rekrutacyjny (grant-dotacja)

Oświadczenie pracodawcy

Oświadczenie uczestnika - przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty dotacja

Biznesplan

Regulamin przyznawania środków finansowych

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego

 

Harmonogramy wsparcia

*** poradnictwo zawodowe ***

harmonogram wsparcie zawodowe MARZEC 2019

harmonogram wsparcie zawodowe KWIECIEŃ 2019

harmonogram wsparcie zawodowe MAJ 2019

harmonogram wsparcie zawodowe CZERWIEC 2019

harmonogram wsparcie zawodowe CZERWIEC(2) 2019

harmonogram wsparcie zawodowe SIERPIEŃ 2019

harmonogram wsparcie zawodowe MARZEC 2020

*** poradnictwo psychologiczne ***

harmonogram wsparcie psychologiczne MARZEC 2019

harmonogram wsparcie psychologiczne MAJ 2019

harmonogram wsparcie psychologiczne CZERWIEC 2019

harmonogram wsparcie psychologiczne LIPIEC 2019

harmonogram wsparcie psychologiczne SIERPIEŃ 2019

harmonogram wsparcie psychologiczne MARZEC 2020

*** indywidualne wsparcie biznesowe ***

harmonogram indywidualne wsparcie biznesowe SIERPIEŃ 2019

harmonogram indywidualne wsparcie biznesowe WRZESIEŃ 2019

harmonogram indywidualne wsparcie biznesowe PAŹDZIERNIK 2019

harmonogram indywidualne wsparcie biznesowe  LISTOPAD 2019

harmonogram indywidualne wsparcie biznesowe  GRUDZIEŃ 2019

harmonogram indywidualne wsparcie biznesowe  KWIECIEŃ 2020

harmonogram indywidualne wsparcie biznesowe  MAJ 2020

harmonogram indywidualne wsparcie biznesowe  CZERWIEC 2020

harmonogram indywidualne wsparcie biznesowe  LIPIEC 2020

harmonogram indywidualne wsparcie biznesowe  SIERPIEŃ 2020

*** pośrednictwo pracy ***

harmonogram pośrednictwo pracy SIERPIEŃ 2019

harmonogram pośrednictwo pracy WRZESIEŃ 2019

harmonogram pośrednictwo pracy PAŹDZIERNIK 2019

harmonogram pośrednictwo pracy LISTOPAD 2019

harmonogram pośrednictwo pracy GRUDZIEŃ 2019

harmonogram pośrednictwo pracy STYCZEŃ 2020

harmonogram pośrednictwo pracy LUTY 2020

harmonogram pośrednictwo pracy MARZEC 2020

harmonogram pośrednictwo pracy KWIECIEŃ 2020

harmonogram pośrednictwo pracy MAJ 2020

harmonogram pośrednictwo pracy CZERWIEC 2020

harmonogram pośrednictwo pracy LIPIEC 2020

*** coaching ***

harmonogram coaching SIERPIEŃ 2019

harmonogram coaching WRZESIEŃ 2019

harmonogram coaching PAŹDZIERNIK 2019

harmonogram coaching LISTOPAD 2019

harmonogram coaching GRUDZIEŃ 2019

harmonogram coaching MAJ 2020

harmonogram coaching CZERWIEC 2020

harmonogram coaching LIPIEC 2020

harmonogram coaching SIERPIEŃ 2020

*** szkolenie ABC przedsiębiorczości ***

harmonogram szkolenia ABC przedsiębiorczości

*** szkolenia zawodowe ***

Harmonogram Magazynier I WJO KWIECIEŃ 2019

Harmonogram szkolenia koparka kl.I  MAJ 2019

Harmonogram szkolenia ładowarki kl LIPIEC 2019

Harmonogram szkolenia magazynier IWJO MAJ 2019

Harmonogram kurs energetyczny GRUDZIEŃ 2019

Harmonogram Pracownik budowlany z obsługą podestów przejezdnych kat. IP  LISTOPAD 2019

Harmonogram Magazynier wózek podnośnikowy STYCZEŃ 2020

Harmonogram Magazynier suwnice STYCZEŃ 2020

Harmonogram kurs logistyczny STYCZEŃ 2020

Harmonogram magazynier II WJO czerwiec

 

Kontakt

 

Zgłoś się do nas i dowiedz się więcej!

Biuro projektu

91-071 Łódź

Ul. Ogrodowa 72/74, I piętro

 

Rekrutacja

Magdalena Knyt-Walas

e-mail: biuro.lodz@betterfield.pl

tel. 503 134 980

 

 

Aktualności

[1.02.2019]

Rozpoczynamy rekrutację! Informujemy, że rozpoczynamy proces rekrutacji Uczestników projektu. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat  projektu. Pracownicy biura projektu odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, osobistego lub drogą elektroniczną.

[6.05.2019]

Zakończono proces rekrutacji osób chętnych do otrzymania dotacji na otwarcie działalności gospodarczej.  Informujemy, że obrady Komisji Rekrutacyjnej odbędą się w dniach 10,11 maja 2019 r. Po zakończeniu obrad zostanie ogłoszona lista rankingowa.

[13.05.2019]

Przedstawiamy listę rankingową oceny formularzy zgłoszeniowych Uczestników/czek zamierzających podjąć działalność gospodarcza w ramach projektu "Wszyscy pracujemy" nr RPLD.10.02.02-10-0006/18.

[21.05.2019]

Przedstawiamy ostateczną listę rankingową oceny formularzy zgłoszeniowych Uczestników/czek zamierzających podjąć działalność gospodarcza w ramach projektu "Wszyscy pracujemy" nr RPLD.10.02.02-10-0006/18

[23.05.2019]

Informujemy, że w związku z 4 rezygnacjami z uczestnictwa w projekcie przeprowadzona zostanie dodatkowa rekrutacja dla uczestników; zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w ramach projektu "Wszyscy pracujemy" nr NR RPLD.10.02.02-10-0006/18. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać w biurze projektu w Łodzi przy ul. Ogrodowej 72/74 w godzinach 9.00-15.00 w dniach 23.05.2019-03.06.2019.

[06.06.2019]

W terminie 6-9 czerwca 2019 r. (Grupa 1) oraz 13-16 czerwca 2019 r. (Grupa 2. Uczestnicy projektu odbędą szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy odbędą 32-godzinny kurs. Uczestnikom zostanie przekazana wiedza dotycząca uruchomienia działalności, prawnych aspektów jej prowadzenia, rachunkowości i opodatkowania, symulacji prowadzenia firmy oraz tworzenia biznesplanu.

[07.06.2019]

Przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do wsparcia grantowego w ramach projektu "Wszyscy pracujemy" nr RPLD.10.02.02-10-0006/18 w wyniku rekrutacji uzupełniającej.

[08.07.2019]

Informujemy, że w dniach 10,11,15,16 lipca 2019 r.  Uczestnicy/czki projektu "Wszyscy pracujemy" składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego wraz z biznesplanami w biurze projektu w Łodzi przy ul. Ogrodowej 72/74 w godzinach 9.00-15.00.

[08.07.2019]

Przedstawiamy aktualizację regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości oraz wzory umów (brutto/netto) o udzielenie wsparcia finansowego.

[17.07.2019]

Informujemy, że zakończył się proces oceny formalnej wniosków o przyznanie dotacji finansowej na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu „Wszyscy pracujemy” Nr RPLD.10.02.02-10-0006/18. Biznesplany złożone przez Uczestników/czki projektu skierowane zostaną do oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Wniosków.

 
 
[17.07.2019]
 

Informujemy, że posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Wszyscy pracujemy” Nr RPLD.10.02.02-10-0006/18 odbędzie się w dniach 18-20 lipca 2019 r.

[22.07.2019]

Przedstawiamy wstępną listę rankingową wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na podjęcie  działalności gospodarczej w ramach projektu „Wszyscy pracujemy” nr RPLD.10.02.02-10-0006/18.

[26.07.2019]

Przedstawiamy ostateczną listę rankingową wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na podjęcie  działalności gospodarczej w ramach projektu „Wszyscy pracujemy” nr RPLD.10.02.02-10-0006/18

[01.08.2019]

Informujemy, że umowy o udzielenie wsparcia finansowego dla Uczestników/czek projektu podpisywane będą w biurze projektu w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 72/74 w dniach 6-7 sierpnia 2019 r. w indywidualnie ustalonych godzinach.