Zamów
ofertę
szkoleń
dedykowa-
nych

Wybrałeś, wybrałaś szkolenia:

Wszyscy pracujemy (woj. łódzkie)

Dla kogo:
Betterfield s.c. zaprasza mieszkańców województwa łódzkiego do udziału w bezpłatnym projekcie outplacementowym „Wszyscy pracujemy” skierowanym  osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem i bezrobotnych (zwolnionych w ciągu 6 miesięcy z przyczyn niedotyczących pracownika).
 

ZOSTAŃ SAMODZIELNYM PRZEDSIĘBIORCĄ

ZYSKAJ NOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE I WZMOCNIJ SWÓJ STATUS NA RYNKU PRACY

projekt outplacementowy dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem i bezrobotnych (zwolnionych w przeciągu 6 miesięcy z przyczyn niedotyczących pracownika).

Projekt „Wszyscy pracujemy” RPLD.10.02.02-10-0006/18 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2. Rozwój pracowników przedsiębiorstw, Poddziałanie X.2.2. Wdrożenie programów typu outplacement.

Okres realizacji projektu: od  01.01.2019 do 31.07.2020

Partner wiodący:

Betterfield s.c. Magdalena Helman-Barylska, Sylwia Szczepańska

 

Instytucja nadzorująca realizację projektu:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi

 

Dofinansowanie: 1 850 899,20 zł

 

Grupa docelowa

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby spełniające niżej wymienione kryteria (warunki obligatoryjne):

1. Osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy

2. Osoby bezrobotne - zwolnione w przeciągu 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu

z przyczyn niedotyczących pracownika

3. Osoby które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

 

Struktura grupy docelowej obejmuje 130 osób, w tym:

 

- 24 kobiety i 16 mężczyzn, którzy utracili pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym, niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

- 36 kobiet i 54 mężczyzn przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, w tym:

minimum 5 kobiet i 8 mężczyn w wieku minimum 54 l. minimum 32 kobiety i 33 mężczyzn o niskich kwalifikacjach<

 

Formy wsparcia przewidziane dla Uczestników projektu

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

- Indywidualne doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania

- Indywidualne poradnictwo psychologiczne

- Kursy zawodowe

- Pośrednictwo pracy

- Coaching indywidualny

- Bezzwrotne wsparcie w postaci jednorazowej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej do wysokości 27 727,40 zł

- 12-miesięczne wsparcie pomostowe w wysokości 1050 zł/miesięcznie

 

Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej  jest skierowane  do  osób bezrobotnych , które utraciły zatrudnienie  w  okresie nie  dłuższym  niż  6  miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

 

Wsparcie projektu dla Uczestników jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNE.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji uczestników

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji uczestników (grant-dotacja)

Formularz rekrutacyjny (grant-dotacja)

Oświadczenie pracodawcy

Oświadczenie uczestnika - przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty dotacja

Biznesplan

Regulamin przyznawania środków finansowych

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego

 

Harmonogramy wsparcia

*** poradnictwo zawodowe ***

harmonogram wsparcie zawodowe MARZEC 2019

harmonogram wsparcie zawodowe KWIECIEŃ 2019

harmonogram wsparcie zawodowe MAJ 2019

harmonogram wsparcie zawodowe CZERWIEC 2019

harmonogram wsparcie zawodowe CZERWIEC(2) 2019

harmonogram wsparcie zawodowe SIERPIEŃ 2019

*** poradnictwo psychologiczne ***

harmonogram wsparcie psychologiczne MARZEC 2019

harmonogram wsparcie psychologiczne MAJ 2019

harmonogram wsparcie psychologiczne CZERWIEC 2019

harmonogram wsparcie psychologiczne LIPIEC 2019

harmonogram wsparcie psychologiczne SIERPIEŃ 2019

*** indywidualne wsparcie biznesowe ***

harmonogram indywidualne wsparcie biznesowe SIERPIEŃ 2019

harmonogram indywidualne wsparcie biznesowe WRZESIEŃ 2019

harmonogram indywidualne wsparcie biznesowe PAŹDZIERNIK 2019

harmonogram indywidualne wsparcie biznesowe  LISTOPAD 2019

harmonogram indywidualne wsparcie biznesowe  GRUDZIEŃ 2019

*** pośrednictwo pracy ***

harmonogram pośrednictwo pracy SIERPIEŃ 2019

harmonogram pośrednictwo pracy WRZESIEŃ 2019

harmonogram pośrednictwo pracy PAŹDZIERNIK 2019

*** coaching ***

harmonogram coaching SIERPIEŃ 2019

harmonogram coaching WRZESIEŃ 2019

harmonogram coaching PAŹDZIERNIK 2019

harmonogram coaching LISTOPAD 2019

harmonogram coaching GRUDZIEŃ 2019

*** szkolenie ABC przedsiębiorczości ***

harmonogram szkolenia ABC przedsiębiorczości

*** szkolenia zawodowe ***

Harmonogram Magazynier I WJO KWIECIEŃ 2019

Harmonogram szkolenia koparka kl.I  MAJ 2019

Harmonogram szkolenia ładowarki kl LIPIEC 2019

Harmonogram szkolenia magazynier IWJO MAJ 2019

Harmonogram kurs energetyczny GRUDZIEŃ 2019

Harmonogram Pracownik budowlany z obsługą podestów przejezdnych kat. IP  LISTOPAD 2019

*** pośrednictwo pracy ***

harmonogram pośrednictwo pracy LISTOPAD 2019

harmonogram pośrednictwo pracy GRUDZIEŃ 2019

Kontakt

Zgłoś się do nas i dowiedz się więcej!

Biuro projektu

91-071 Łódź

Ul. Ogrodowa 72/74, I piętro

 

Rekrutacja

Magdalena Knyt-Walas

e-mail: biuro.lodz@betterfield.pl

tel. 503 134 980

 

 

Aktualności

[1.02.2019]

Rozpoczynamy rekrutację! Informujemy, że rozpoczynamy proces rekrutacji Uczestników projektu. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat  projektu. Pracownicy biura projektu odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, osobistego lub drogą elektroniczną.

[6.05.2019]

Zakończono proces rekrutacji osób chętnych do otrzymania dotacji na otwarcie działalności gospodarczej.  Informujemy, że obrady Komisji Rekrutacyjnej odbędą się w dniach 10,11 maja 2019 r. Po zakończeniu obrad zostanie ogłoszona lista rankingowa.

[13.05.2019]

Przedstawiamy listę rankingową oceny formularzy zgłoszeniowych Uczestników/czek zamierzających podjąć działalność gospodarcza w ramach projektu "Wszyscy pracujemy" nr RPLD.10.02.02-10-0006/18.

[21.05.2019]

Przedstawiamy ostateczną listę rankingową oceny formularzy zgłoszeniowych Uczestników/czek zamierzających podjąć działalność gospodarcza w ramach projektu "Wszyscy pracujemy" nr RPLD.10.02.02-10-0006/18

[23.05.2019]

Informujemy, że w związku z 4 rezygnacjami z uczestnictwa w projekcie przeprowadzona zostanie dodatkowa rekrutacja dla uczestników; zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w ramach projektu "Wszyscy pracujemy" nr NR RPLD.10.02.02-10-0006/18. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać w biurze projektu w Łodzi przy ul. Ogrodowej 72/74 w godzinach 9.00-15.00 w dniach 23.05.2019-03.06.2019.

[06.06.2019]

W terminie 6-9 czerwca 2019 r. (Grupa 1) oraz 13-16 czerwca 2019 r. (Grupa 2. Uczestnicy projektu odbędą szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy odbędą 32-godzinny kurs. Uczestnikom zostanie przekazana wiedza dotycząca uruchomienia działalności, prawnych aspektów jej prowadzenia, rachunkowości i opodatkowania, symulacji prowadzenia firmy oraz tworzenia biznesplanu.

[07.06.2019]

Przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do wsparcia grantowego w ramach projektu "Wszyscy pracujemy" nr RPLD.10.02.02-10-0006/18 w wyniku rekrutacji uzupełniającej.

[08.07.2019]

Informujemy, że w dniach 10,11,15,16 lipca 2019 r.  Uczestnicy/czki projektu "Wszyscy pracujemy" składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego wraz z biznesplanami w biurze projektu w Łodzi przy ul. Ogrodowej 72/74 w godzinach 9.00-15.00.

[08.07.2019]

Przedstawiamy aktualizację regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości oraz wzory umów (brutto/netto) o udzielenie wsparcia finansowego.

[17.07.2019]

Informujemy, że zakończył się proces oceny formalnej wniosków o przyznanie dotacji finansowej na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu „Wszyscy pracujemy” Nr RPLD.10.02.02-10-0006/18. Biznesplany złożone przez Uczestników/czki projektu skierowane zostaną do oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Wniosków.

 
 
[17.07.2019]
 

Informujemy, że posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Wszyscy pracujemy” Nr RPLD.10.02.02-10-0006/18 odbędzie się w dniach 18-20 lipca 2019 r.

[22.07.2019]

Przedstawiamy wstępną listę rankingową wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na podjęcie  działalności gospodarczej w ramach projektu „Wszyscy pracujemy” nr RPLD.10.02.02-10-0006/18.

[26.07.2019]

Przedstawiamy ostateczną listę rankingową wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na podjęcie  działalności gospodarczej w ramach projektu „Wszyscy pracujemy” nr RPLD.10.02.02-10-0006/18

[01.08.2019]

Informujemy, że umowy o udzielenie wsparcia finansowego dla Uczestników/czek projektu podpisywane będą w biurze projektu w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 72/74 w dniach 6-7 sierpnia 2019 r. w indywidualnie ustalonych godzinach.