Zamów
ofertę
szkoleń
dedykowa-
nych

Wybrałeś, wybrałaś szkolenia:

Szansa dla młodych

Dla kogo:

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020, Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr projektu: POWR.01.02.01-30-0027/18

CEL projektu: zwiększenie do 31.12.2020 r. możliwości zatrudnienia 72 osób młodych, w wieku 18-29 lat bezrobotnych (w tym długotrwale) niezarejestrowanych w urzędzie pracy lub biernych zawodowo należących do NEET oraz 48 os. w wieku 18-29 lat zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub cywilono-prawnych lub tzw. ubogich pracujących, z terenu woj. wielkopolskiego, poprzez kompleksowe i dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników wsparcie.

Okres realizacji projektu:  01.09.2019 – 31.12.2020

Kwota dofinansowania:  1.844.202,12 zł

Warunki uczestnictwa:

wymagane jest spełnienie obligatoryjnych kryteriów uczestnictwa, tj. przynależenie do grupy docelowej. Opis grupy docelowej: 120 os. w wieku 18 – 29 lat zamieszkująca teren woj. wielkopolskiego, w tym:

- 50os. biernych zawodowo i 22os. bezrobotne niezarejestrowane w UP, w tym 4os. długotrwale bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET

- 48os. należących do tzw. ubogich pracujących, os. zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, os. pracujących w ramach umów cywilno-prawnych

Kryteria premiujące

- osoby o niskich kwalifikacjach (max poziom ISCED 3)
- osoby niepełnosprawne
- osoby zamieszkujące miasta średnie: Gniezno, Konin, Koło, Turek

 

 

Zakres wsparcia:
- identyfikacja indywidualnych potrzeb, utworzenie Indywidualnego Planu Działania,
- wsparcie psychologiczne,
- pośrednictwo pracy,
- szkolenia i kursy,
- zatrudnienie subsydiowane
- staże zawodowe,
- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie RODO

Oświadczenie o nie przynależności do grupy określonej w SZOOP 1.3.1

Regulamin projektu Szansa dla młodych

 

 

AKTUALNOŚCI

[18.02.2020]

Zapraszamy do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie usługi doradztwa zawodowego.
[załącznik do rozeznania]

[09.03.2020]

Zapraszamy do składania ofert w ramach procedury rozeznanie rynku na przeprowadzenie usługi wsparcia psychologicznego + załącznik.

[13.03.2020]

Koronawirus

Szanowni Państwo! Informujemy, iż na razie działania projektowe będą przebiegać zgodnie z harmonogramem, z zachowaniem wszelkich  zalecanych obecnie środków ostrożności. Będziemy jednak dostosowywać się do bieżących zaleceń wydawanych przez odpowiednie służby i wdrażać odpowiednie działania zaradcze, o których będziemy Państwa na bieżąco informować. Proszę śledzić pojawiające się na stronie internetowej projektu aktualności!

[21.03.2020]

Zapraszamy do składania ofert w ramach procedury rozeznanie rynku na przeprowadzenie usługi pośrednictwa pracy  + załącznik.

[20.05.2020]

Aktualizacja harmonogramu Kursu Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości i obsługi komputera. W związku z sytuacją losową zmianie uległ harmonogram realizacji kursu — zajęcia zamiast odwołanych 18 maja odbędą się 23 maja 2020 r. - harmonogram po zmianie.

[05.07.2021]

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie usługi Jobcoachingu. apraszamy do składania ofert: rozeznanie rynku na przeprowadzenie usługi pośrednictwa pracy  + załącznik.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

[11.05.2020]  I grupa - Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości i obsługi komputera

[01.06.2020]  II grupa

[09.07.2020]  III grupa

[31.08.2020]  IV grupa

[05.01.2021] Pracownik biurowo-magazynowy wraz z kierowcą-operatorem wózka jezdniowego II WJO z bezpieczną wymianą butli

[25.01.2021]  V grupa

[07.05.2021] Rozeznanie rynku na przeprowadzenie usługi doradztwa zawodowego. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią dostępną tutaj oraz załącznikiem.

[19.05.2021] Rozeznanie rynku w ramach projektu dotyczące zamówienia na Usługę szkolenia zawodowego pn. "Sterowanie stanowiskiem do przetwórstwa tworzyw sztucznych, zastosowanie praktyczne w warunkach produkcyjnych". Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią dostępną tutaj .