Zamów
ofertę
szkoleń
dedykowa-
nych

Wybrałeś, wybrałaś szkolenia:

NOWY ZAWÓD NOWE MOŻLIWOŚCI

Dla kogo:

 

Projekt „Nowy zawód nowe możliwości” RPWP.06.02.00-30-0141/17 jest dla bezrobotnych kobiet powyżej 30 roku życia oferuję uczestniczkom bezpłatne formy wsparcia między innymi doradztwo, kursy zawodowe oraz staże.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.

Okres realizacji projektu: od 01-09-2018 do 30-06-2020.

Partner wiodący: Betterfield spółka cywilna Magdalena Helman-Barylska, Sylwia Szczepańska

Partner: Wielkopolska Agencja Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dofinansowanie: 1 894 759,89 zł

Cel projektu:

Trwały udział 240 kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej poprzez zindywidualizowane szkolenia zawodowe, wsparcie specjalistów takich jak psycholog, doradca zawodowy czy pośrednik pracy oraz staże zawodowe.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowi 240 kobiet spełniających niżej wymienione kryteria:

- bezrobotne
- powyżej 30 roku życia
- zamieszkujące na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Struktura grupy docelowej:

-86 kobiet długotrwale bezrobotnych

-42 kobiety bierne zawodowo

-42 kobiety w wieku minimum 50 lat

-co najmniej 104 kobiety o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do ISCED 3 włącznie)

-12 kobiet z niepełnosprawnościami

Ze wsparcia wykluczeni są rolnicy.

Formy wsparcia przewidziane dla Uczestników projektu:
- Indywidualne doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania - wsparciem zostaną objęte wszystkie uczestniczki

- Indywidualne poradnictwo psychologiczne - wsparciem zostaną objęte wszystkie uczestniczki

- Kurs zawodowy - wsparciem zostaną objęte wszystkie uczestniczki

- Staże zawodowe - wsparciem zostanie objęte 96 uczestniczek

- Pośrednictwo pracy - wsparciem zostaną objęte wszystkie uczestniczki

Nie czekaj, zgłoś się już dziś!

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
e-mail: biuro@betterfield.pl
telefon: 61 624 37 23

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie uczestnika - przetwarzanie danych osobowych