Zamów
ofertę
szkoleń
dedykowa-
nych

Wybrałeś, wybrałaś szkolenia:

Projekt NOWE SZANSE- NOWA PRACA - aktywizacja osób powyżej 50 r.ż.

Dla kogo:

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy

Okres realizacji projektu: od  01-07-2018 do 31-01-2020r.

Partner wiodący: Betterfield s.c Magdalena Helman-Barylska, Sylwia Szczepańska

Partner: SMART BUSINESS Ewa Ślaga

 

CEL PROJEKTU

Celem Projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 135 osób, (70 kobiet i 65 mężczyzn) bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku powyżej 50 roku życia zamieszkujących następujące powiaty: chrzanowski, oświęcimski, wadowicki i nowosądecki w województwie małopolskim w okresie od 01.07.2018 do 31.01.2020 r.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową stanowi 135 osób (75K i 60M) w wieku powyżej 50 r.ż., zamieszkałych na terenie powiatów: chrzanowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego i nowosądeckiego w województwie małopolskim (zgodnie z KC), w tym:

- 110 osób biernych zawodowo

- 25 osób bezrobotnych

- min. 14 osób opiekujących się osobami zależnymi

- min. 14 osób z niepełnosprawnością

- min. 120 osób o niskich kwalifikacjach (maks. ISCED3)

 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

- Identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestników projektu, w tym opracowanie
i aktualizacja IPD (135 osób)

- Poradnictwo psychologiczne (68 osób)

- Poradnictwo zawodowe indywidualne (68 osób) i  grupowe (9 grup x 15 osób)

- Poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobą zależną (14 osób)

- Pośrednictwo pracy (135 osób)

- Szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje lub kompetencje (70 osób)

- Staże zawodowe- 3 miesięczne (33 osoby)

- Zatrudnienie subsydiowane (32 osoby)

 

Wsparcie projektu dla Uczestników jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNE.

Dofinansowanie: 1 923 112.96 złotych

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny (.pdf)

Formularz rekrutacyjny (.doc)

Oświadczenie uczestnika- przetwarzanie danych osobowych

 

KONTAKT

Zgłoś się do nas i dowiedz się więcej! Biuro projektu ul. Radziecka 13 Nowy Sącz

 

Rekrutacja e-mail: biuro@betterfield.pl tel. 61 624 37 86

AKTUALNOŚCI

Rozpoczynamy rekrutację! Informujemy, że rozpoczynamy proces rekrutacji Uczestników projektu. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat  projektu.

Pracownicy biura projektu odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, osobistego lub drogą elektroniczną.