Zamów
ofertę
szkoleń
dedykowa-
nych

Wybrałeś, wybrałaś szkolenia:

Projekt NOWA PRACA RPLD. 10.02.02-10-A005/17

Dla kogo:

 

 

 

ZMIEŃ, PODNIEŚ LUB ZYSKAJ NOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Wysokiej jakości kursy zawodowe wynikające z IPD i zindywidualizowane wsparcie specjalistów (pośrednik pracy, coaching) dla osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracyw ramach projektu „Nowa Praca” RPLD.10.02.02-10-A005/17.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2. Rozwój pracowników przedsiębiorstw, Poddziałanie X.2.2. Wdrożenie programów typu outplacement.

Okres realizacji projektu: od  01-09-2017 do 30-04-2019

Partner wiodący:

Betterfield spółka cywilna Magdalena Helman-Barylska, Sylwia Szczepańska

Partner:

Wielkopolska Agencja Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Instytucja nadzorująca realizację projektu:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi

Dofinansowanie: 633 871,87  zł

Grupa docelowa

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby spełniające niżej wymienione kryteria (warunki obligatoryjne):

1. Osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy

2. Osoby które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Struktura grupy docelowej obejmuje:

- 75 kobiet oraz 75 mężczyzn

- co najmniej 45 osób w wieku powyżej 54 roku życia

- co najmniej 60 osób o niskich kwalifikacjach ( z wykształceniem do ISCED 3 włącznie)

Ze wsparcia wykluczone są osoby niezatrudnione w chwili zgłoszenia udziału do projektu.

 

Formy wsparcia przewidziane dla Uczestników projektu

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

- Indywidualne doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia

- Indywidualne poradnictwo psychologiczne jako obowiązkowy element wsparcia

- Kurs zawodowy jako obowiązkowy element wsparcia

- Pośrednictwo pracy jako fakultatywny element wsparcia

- Coaching indywidualny jako fakultatywny element wsparcia

 

Wsparcie projektu dla Uczestników jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNE.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie pracodawcy

Oświadczenie uczestnika- przetwarzanie danych osobowych

 

Kontakt

Zgłoś się do nas i dowiedz się więcej!

Biuro projektu

91-071 Łódź

Ul. Ogrodowa 72/74, I piętro

 

Rekrutacja Magdalena Knyt-Walas

e-mail: biuro.lodz@betterfield.pl

tel. 503 134 980

 

AKTUALNOŚCI

Rozpoczynamy rekrutację!

Informujemy, że rozpoczynamy proces rekrutacji Uczestników projektu. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat  projektu.

Pracownicy biura projektu odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, osobistego lub drogą elektroniczną.

HARMONOGRAM REALIZACJI FORM WSPARCIA:

Spotkania z doradcami, psychologami, coachem i pośrednikiem pracy są ustalane indywidualnie.

HARMONOGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO:

październik 2017

listopad 2017

grudzień 2017

styczeń 2018

luty 2018

marzec 2018

maj 2018

maj 2018

HARMONOGRAM WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO:

październik 2017

listopad 2017

grudzień 2017

styczeń 2018

luty 2018

marzec 2018

maj 2018

HARMONOGRAM POŚREDNICTWA PRACY:

luty 2018

HARMONOGRAMY COACHINGU:

luty 2018

marzec 2018

HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

Harmonogram - szkolenie I
Harmonogram - szkolenie II
Harmonogram - szkolenie III
Harmonogram - szkolenie IV