Zamów
ofertę
szkoleń
dedykowa-
nych

Wybrałeś, wybrałaś szkolenia:

Cel zatrudnienie

Dla kogo:

Betterfield zaprasza do udziału w projekcie pt. ,,Cel zatrudnienie’’ realizowanym na terenie województwa opolskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 60 osób (34 K, 26 M) w wieku powyżej 29 roku życia (od 30 dnia urodzin). Realizację projektu zaplanowano na okres od 01.05. 2017 r. do 31.07.2018 r.

Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 949 700,94 zł

 

 

 

W ramach projektu dla Uczestników  zaplanowano: - grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe, - identyfikację potrzeb i opracowanie Indywidualnego Planu Działania, - szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe, - staże oraz pośrednictwo pracy.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Korzyści dla Uczestników projektu: - szansę na podniesienie lub nabycie kwalifikacji zawodowych, - wsparcie w zakresie poszukiwania pracy, - bezpłatne materiały szkoleniowe, - możliwość zwrotu kosztów dojazdu, - stypendium szkoleniowe i stażowe.

REKRUTACJA

Projekt skierowany jest do 60 osób fizycznych w wieku powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy zamieszkałych lub uczących się w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w województwie opolskim, w tym:

Kryteria formalne – OBLIGATORYJNE dla wszystkich Uczestników Projektu:
- miejsce zamieszkania zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego/miejsce nauki w województwie opolskim, - miejsce zamieszkania na terenie powiatów prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego, namysłowskiego (min. 12 osób),
- miejsce zamieszkania na terenie gminy Domaszowice, Kietrz, Baborów, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza i Branice (min. 12 osób),
- osoby bierne zawodowo*,
- osoby bezrobotne*,
- predyspozycje psychofizyczne i preferencje zawodowe do pracy w min. 1 zawodzie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami opolskiego rynku pracy (branże: chemiczna, budowlana wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi, maszynowa i elektromaszynowa, paliwowo-energetyczna, rolno-spożywcza, drzewno-papiernicza, usługi medyczne i rehabilitacyjne, usługi turystyczne, transport i logistyka.

KRYTERIA PREMIUJĄCE:

Ze względu na zdiagnozowane we wniosku o dofinansowanie trudności na rynku pracy, preferowane będą i otrzymają dodatkowe punkty rekrutacyjne: - osoby zamieszkałe na trenie powiatów: prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego, namysłowskiego: + 5 pkt - osoby zamieszkałe na terenie gminy: Domaszowice, Kietrz, Baborów, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza i Branice: + 5 pkt, - osoby w wieku powyżej 50 roku życia i o niskich kwalifikacjach*: +10 pkt.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych znaleźć można w zakładce DOKUMENTY.

FORMY WSPARCIA

Projekt przewiduje realizację następujących działań i form wsparcia:
1. Identyfikację potrzeb i opracowanie Indywidualnego Planu Działania Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz opracowanie na tej podstawie Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika.  Identyfikacja obejmie diagnozę potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego, doświadczenia, zdolności
 i przeciwwskazań do wykonywania wybranych zawodów. W oparciu o wypracowany Plan Działania realizowany będzie proces aktywizacji zawodowej każdego Uczestnika Projektu.
2. Grupowe poradnictwo zawodowe Aby przygotować Uczestników do skutecznego poszukiwania pracy zaplanowano poradnictwo oraz trening autoprezentacji w formie warsztatów grupowych.
3. Szkolenia zawodowe W celu zwiększenia szans wszystkich Uczestników Projektu na znalezienie i utrzymanie pracy zaplanowano szkolenia służące nabyciu kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy Projektu zdobywać będą kwalifikacje zawodowe lub kompetencje odpowiadające wynikom Indywidualnego Planu Działania. Za udział w szkoleniu przysługuje stypendium szkoleniowe w kwocie 5,14 zł netto/1h szkolenia. Szkolenia trwają średnio 120h.
5. Staż zawodowy 33 Uczestników zostanie objętych wsparciem służącym zdobyciu doświadczenia zawodowego w formie 5-miesięcznego stażu. Za udział w stażu Uczestnikowi przysługuje stypendium stażowe w  kwocie 1546,55 zł netto za miesiąc odbytego stażu.
6. Pośrednictwo pracy Zakończeniem ścieżki wsparcia będzie indywidualne wsparcie pośrednika pracy, który zaproponuje Uczestnikowi oferty z rynku pracy adekwatne do predyspozycji, kwalifikacji i doświadczenia. Pośrednik pracy zainicjuje także kontakt z pracodawcami oraz dostarczy aktualnych informacji o rynku pracy.

DOKUMENTY

Dokumenty rekrutacyjne składają się z następujących elementów: 1. Regulamin rekrutacji do projektu 2. Załączniki do Regulaminu: Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny do Projektu, który należy przygotować w formie elektronicznej lub wypełnić odręcznie, pismem czytelnym i przedłożyć w formie wydruku lub wypełniony odręcznie wraz z czytelnym podpisem Kandydata do Projektu. Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 3. Dokumenty potwierdzające: status na rynku pracy – osoby bezrobotne zarejestrowane (zaświadczenie z Urzędu Pracy), wiek – oświadczenie w Formularzu rekrutacyjnym, zamieszkanie ­– oświadczenie w Formularzu rekrutacyjnym, orzeczenie o niepełnosprawności – kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności W przypadku osób z niepełnosprawnościami*).

 

*DEFINICJA

Osoby z niepełnosprawnościami – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)

Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne /lub nie są zarejestrowane w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotne. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają 3 w/w kryteria definicji osób bezrobotnych. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (i nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.

Osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

Osoby o niskich kwalifikacjach – osoby, które na dzień przystąpienia do projektu posiadają wykształcenie nie wyższe niż wykształcenie średnie tzn. kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej (wykształcenie średnie lub zasadnicze), np. technikum, liceum ogólnokształcące i profilowane, ZSZ.

Osoby powyżej 50 roku życia – wiek uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. Uczestnik w dniu przystąpienia do projektu musi mieć skończone 50 lat, wg daty dziennej.

BIURO PROJEKTU

Siedziba główna:

Betterfield ul. Paderewskiego 11/13 61-740 Poznań

Biuro projektu:

ul. Wspólna 9 45-831 Opole

Kontakt: tel: 61 624 37 86 

mail: biuro@betterfield.pl

 

Kontakt telefoniczny z biurem projeku wyłącznie w poniedziałki, środy, czwartki i piątki.

Wtorki biuro projektu nieczynne.