Zamów
ofertę
szkoleń
dedykowa-
nych

Wybrałeś, wybrałaś szkolenia:

Badacze i odkrywcy – szkoła bez ograniczeń

Dla kogo:

 

O projekcie

 

Betterfield s. c. Magdalena Helman-Barylska, Sylwia Szczepańska w partnerstwie z Gminą Pobiedziska realizuje projekt ,,Badacze i odkrywcy – szkoła bez ograniczeń’’ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 2 081 275,34 zł

Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 977 211,57 zł

Cel projektu

Głównym celem projektu jest: zwiększenie szans edukacyjnych 939 uczniów, w tym 138 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) i młodszych, w tym 13 uczniów z niepełnosprawnością, uczących się w 5 szkołach podstawowych na terenie Gminy Pobiedziska. Cel ten będzie osiągany dzięki:

- podniesieniu kompetencji kluczowych u 654 uczniów,

- poprawie rozwoju poznawczego i zmniejszenia trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych u 138 uczniów z SPE i młodszych,

- zwiększeniu potencjału 5 szkół podstawowych do wykorzystania metody eksperymentu na zajęciach matematyczno-przyrodniczych poprzez podniesienie kompetencji 31 nauczycieli oraz poprawę stanu bazy dydaktycznej,

- zwiększeniu potencjału 5 szkół podstawowych w zakresie niezbędnym

- do indywidualizacji pracy z uczniem z SPE poprzez podniesienie kompetencji/kwalifikacji 37 nauczycieli oraz poprawę stanu bazy dydaktycznej,

- ustaleniu kierunku rozwoju edukacyjno-zawodowego dla uczniów dla 198 uczniów.

 

Okres realizacji

Realizację projektu zaplanowano na okres od 1 sierpnia 2018r. do 30 czerwca 2020r.

 

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli z 5 szkół podstawowych z terenu Gminy Pobiedziska, tj.:

1. Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie

-  174 uczniów (99 Dz, 75 Ch, w tym 7 Dz i 6 Ch z SPE i młodszych),

-  17 nauczycieli (15 K, 2 M);

2. Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach

-  446 uczniów (223 Dz, 223 Ch, w tym 31 Dz, 29 Ch z SPE i młodszych, w tym 2 Ch z niepełnosprawnością),

- 16 nauczycieli (11 K, 5 M);

3. Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku

- 153 uczniów (77 Dz, 76 Ch, w tym 14 Dz, 18Ch z SPE i młodszych),

- 18 nauczycieli (16 K, 2 M);

4. Szkoły Podstawowej im. prof. Józefa Kostrzewskiego w Węglewie

- 61 uczniów (23 Dz, 38 Ch, w tym 6 Dz, 5 Ch z SPE i młodszych, w tym 4 Dz i 4 Ch z niepełnosprawnością),

- 7 nauczycieli (7 K);

5. Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Jackowskiego we Wronczynie

- 105 uczniów (50 Dz, 55 Ch, w tym 10 Dz, 12 Ch z SPE i młodszych, w tym 2 Dz, 1 Ch z niepełnosprawnością),

- 10 nauczycieli (8 K, 2 M).

 

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie zamieszczono w Regulaminie rekrutacji.

Formy wsparcia

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie następujących form wsparcia:

1. Doposażenie pracowni szkolnych w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia doświadczeń i eksperymentów oraz doposażenie szkół w pomoce do pracy z uczniami z SPE.

2. Szkolenia dla nauczycieli z pracy metodą projektu (Project Approach) i eksperymentu.

3. Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej:

- terapia pedagogiczna,

- oligofrenopedagogika

oraz szkolenia dla nauczycieli z zakresu pracy z uczniem z SPE oraz z uczniem młodszym:

- ,,Metody pracy z uczniem z SPE’’,

- ,,Radzenie sobie z emocjami ucznia z SPE’’,

- ,,Rozwijanie motywacji uczniów z SPE’’,

Szkolenie z kompetencji wychowawczych.

4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego i niemieckiego.

5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z kompetencji matematycznych.

6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z kompetencji przyrodniczych:

-  z fizyki,

-  z chemii,

-  z biologii,

-  z geografii,

-  z przyrody.

7. Zajęcia dodatkowe z języków obcych – angielskiego i niemieckiego.

8. Koła zainteresowań dla uczniów podnoszące kompetencje matematyczno-przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu:

- Klub Małego Badacza (dla uczniów klas I-III)

- laboratorium matematyczno-przyrodnicze (dla klas IV-VIII)

9. Wsparcie uczniów z SPE, w tym uczniów z niepełnosprawnościami i uczniów młodszych poprzez:

- zajęcia logopedyczne,

- zajęcia socjoterapeutyczne,

- zajęcia psychoedukacyjne,

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

10. Poradnictwo zawodowo-edukacyjne (dla klas VIII).

 

Wsparcie dla Uczestników projektu jest bezpłatne.

 

Do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne:

Uczniowie

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Nauczyciele

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym

Oświadczenie personelu projektu

Zakres obowiązków

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

 

 

Kontakt

Biuro Projektu

ul. Smolna 13 e/48

61-008 Poznań

 

Osoba do kontaktu:

Joanna Kubiak

adres mailowy: j.kubiak@betterfield.pl

tel. 61 624 37 86

 

 

Kierownik projektu:

Gabriela Olczyk

g.olczyk@betterfield.pl