Zamów
ofertę
szkoleń
dedykowa-
nych

Wybrałeś, wybrałaś szkolenia:

Adaptacja do zmian

Dla kogo:

Strona dostępna cyfrowo - kliknij tutaj

Dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Projekt ukierunkowany jest na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej.

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 6: Rynek pracy

Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 – 30.11.2020

Kwota dofinansowania: 1 736 363,08

Adaptacja do zmian to projekt zakładający wsparcie typu outplacementowego dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Projekt ukierunkowany jest na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej.

Zakres wsparcia:
- utworzenie Indywidualnego Planu Działania,
- doradztwo zawodowe grupowe,
- wsparcie psychologiczne,
- pośrednictwo pracy,
- kursy zawodowe,
- staże,
- wsparcie w postaci jednorazowej dotacji na otwarcie działalności w kwocie do 24 057 zł netto,
- 6-miesięczne wsparcie pomostowe w wysokości do 1830 zł netto.

 

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu są 133 osoby (66 kobiet, 67 mężczyzn) zamieszkujące/ uczące się/ pracujące na obszarze województwa wielkopolskiego (zgodnie z KC):
- 26 kobiet i 17 mężczyzn bezrobotnych, którzy utracili pracę w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
- 40 kobiet i 50 mężczyzn zagrożonych zwolnieniem z pracy/ przewidzianych do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw.

Kryteria premiujące:
- osoba w wieku powyżej 50 roku życia,
- osoba o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do ISCED 3 włącznie),
- osoba z niepełnosprawnościami,
- osoba chcąca otworzyć działalność gospodarczą o największym potencjale rozwojowym dla danego regionu w ramach smart specialisation.

 

Wymogi dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu:

Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu musi być prowadzona przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG/KRS) w branżach o największym potencjale rozwojowym/ branżach strategicznych dla danego regionu (smart specialisation).

Rekrutacja uczestników do projektu trwa od 1 sierpnia 2019 roku. Rekrutacja osób chętnych do otwarcia własnej działalności gospodarczej trwa od 1 sierpnia 2019 roku. Rekrutacja uczestników na ścieżkę dotacyjną trwa od 1 lipca do 31 sierpnia.

 

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji

Wstępny formularz rekrutacyjny (.docx)

Wstępny formularz rekrutacyjny (.pdf)

Oświadczenie pracodawcy

ADZ_Biznesplan

ADZ_Oświadczenie dot. rozliczenia wsparcia pomostowego

ADZ_Oświadczenie o dokonaniu zakupów z dotacji

ADZ_Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego

ADZ_Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego

ADZ_Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zwrot kosztów dojazdu

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego zawierana pomiędzy Uczestnikiem

 

[6.09.2019]

 

1. Lista rankingowa- doradztwo zawodowe

2. Harmonogram szkolenia ABC Przedsiębiorczości - grupa 1 oraz grupa 2

3. Harmonogram Indywidualnego Wsparcia Biznesowego.

 

 

Harmonogramy wsparcia

1. Indywidualne Doradztwo Zawodowe — wrzesień 2019, październik 2019, listopad 2019, grudzień 2019, styczeń 2020, maj 2020, wrzesień 2020, październik 2020

2. Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne — wrzesień 2019, październik 2019, listopad 2019, grudzień 2019, październik 2020

3. Szkolenie ABC Przedsiębiorczości

4. Indywidualne Doradztwo Biznesowe

5. Doradztwo zawodowe grupowe grudzień 2019, styczeń 2020, maj 2020, wrzesień 2020, październik 2020

 

 

Harmonogramy szkoleń

Szkolenie - Język angielski (styczeń-kwiecień)

Szkolenie - Magazynowanie i logistyka (styczeń-luty)

Szkolenie - Pracownik biurowo-magazynowy oraz operator wózka jezdniowego (grupa 1)

Szkolenie - Pracownik biurowo-magazynowy oraz operator wózka jezdniowego (grupa 2)

Szkolenie - Pracownik biurowo-magazynowy oraz operator wózka jezdniowego (grupa 3)

Szkolenie- Obsługa klienta z elementami sprzedaży i kursem komputerowym Excel - czerwiec 2020

Szkolenie- Pracownik biurowy z elementami księgowości i obsługi komputera lipiec 2020

 

Wstępna lista rankingowa

Ostateczna lista rankingowa

 

Kontakt:

Biuro projektów:

tel. 61 624 37 23

adres e-mail: biuro@betterfield.pl

 

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy osoby chętne do udziału w projekcie! Czekamy właśnie na Ciebie! Rekrutacja kandydatów na granty do projektu "Adaptacja do zmian" trwa do 15 września br.

[01.07.2019]  

Rozpoczynamy rekrutację! Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu.

[31.08.2019]  

Zakończono proces rekrutacji osób chętnych do otrzymania dotacji na otwarcie działalności gospodarczej.

[18.10.2019]  

W terminie od 18.10. – 31.10.2019r. uczestnicy projektu odbędą szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnikom zostanie przekazana wiedza na temat uruchomienia oraz prowadzenia działalności gospodarczej, aspektów prawnych, rachunkowości oraz tworzenia biznesplanów.

[06.11.2019]  

W terminie od 6.11 – 12.11.2019r. uczestnicy odbywają spotkania w ramach Indywidualnego Doradztwa Biznesowego.

[30.11.2019]  

W dniach od  6 do 7 grudnia odbyła się ocena wniosków z biznesplanami.

[09.12.2019]  

Przedstawiamy listę rankingową uczestników, którzy otrzymali dotację.

[18.12.2019]

W dniach 16-17 grudnia zostały podpisane umowy z uczestnikami, którzy otrzymali dotację na otwarcie działalności gospodarczej.