Zamów
ofertę
szkoleń
dedykowa-
nych

Wybrałeś, wybrałaś szkolenia:

Adaptacja do zmian

Dla kogo:

Dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Projekt ukierunkowany jest na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej.

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 6: Rynek pracy

Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 – 30.11.2020

Kwota dofinansowania: 1 736 363,08

Adaptacja do zmian to projekt zakładający wsparcie typu outplacementowego dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Projekt ukierunkowany jest na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej.

Zakres wsparcia:
- utworzenie Indywidualnego Planu Działania,
- doradztwo zawodowe grupowe,
- wsparcie psychologiczne,
- pośrednictwo pracy,
- kursy zawodowe,
- staże,
- wsparcie w postaci jednorazowej dotacji na otwarcie działalności w kwocie do 24 057 zł netto,
- 6-miesięczne wsparcie pomostowe w wysokości do 1830 zł netto.

 

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu są 133 osoby (66 kobiet, 67 mężczyzn) zamieszkujące/ uczące się/ pracujące na obszarze województwa wielkopolskiego (zgodnie z KC):
- 26 kobiet i 17 mężczyzn bezrobotnych, którzy utracili pracę w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
- 40 kobiet i 50 mężczyzn zagrożonych zwolnieniem z pracy/ przewidzianych do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw.

Kryteria premiujące:
- osoba w wieku powyżej 50 roku życia,
- osoba o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do ISCED 3 włącznie),
- osoba z niepełnosprawnościami,
- osoba chcąca otworzyć działalność gospodarczą o największym potencjale rozwojowym dla danego regionu w ramach smart specialisation.

 

Wymogi dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu:

Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu musi być prowadzona przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG/KRS) w branżach o największym potencjale rozwojowym/ branżach strategicznych dla danego regionu (smart specialisation).

Rekrutacja uczestników do projektu trwa od 1 sierpnia 2019 roku. Rekrutacja osób chętnych do otwarcia własnej działalności gospodarczej trwa od 1 sierpnia 2019 roku.

 

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin rekrutacji

Wstępny formularz rekrutacyjny (.docx)

Wstępny formularz rekrutacyjny (.pdf)

Oświadczenie pracodawcy

 

Kontakt:

Biuro projektów:

tel. 61 624 37 23

adres e-mail: biuro@betterfield.pl

 

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy osoby chętne do udziału w projekcie! Czekamy właśnie na Ciebie! Rekrutacja kandydatów na granty do projektu "Adaptacja do zmian" trwa do 15 września br.